Polityka prywatności

Polityka Prywatności


 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Przed dokonaniem zakupów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez skirace.pl danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego skirace.pl , w tym zawieranie umów jest dobrowolne z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w punkcie 4 i 5.
 4. Podanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji w sklepie internetowym skirace.pl jest warunkiem do tej rejestracji.
 5. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z skirace.pl jest warunkiem jej zawarcia.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na skirace.pl obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi wykonanie tychże obowiązków.
 7. Dane Klienta podane podczas rejestracji oraz przed dokonaniem zakupu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 8. Dane Klienta podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest skirace.pl Konrad Pajda z siedzibą ul. Podzwierzyniec 72, 37-100 Łańcut.
 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania łącznie z prawem do usunięcia własnego konta z systemu.
 11. skirace.pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane wyłącznie w celach:
   - realizacji zamówienia w sklepie internetowy skirace.pl
   - wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej
   - prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony skirace.pl
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z w/w celami
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia w/w celów ich przetwarzania
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 12. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego skirace.pl , w tym dla prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy hostingu). skirace.pl korzysta wyłącznie z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 13. Przekazanie danych przez skirace.pl następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 14. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego skirace.pl mogą być przekazywane następującym odbiorcom: 
  - firmie obsługującej płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta
  - dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego
  - dostawcy poczty elektronicznej i hostingu
  - dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą
  - dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający skirace.pl wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)
  jedynie w przypadkach oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 15. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego skirace.pl mogą być również przekazywane podmiotom lub organom publicznym w związku ze zwalczaniem naruszeń prawa.
 16. Sklep internetowy skirace.pl może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług w serwisie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby (ostatnio przeglądane produkty) lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego.
 17. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od skirace.pl dostępu, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 18. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 19. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 21. W celu realizacji w/w uprawnień można kontaktować się z Administratorem serwisu poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.


Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem skirace.pl.

Sklep www.skirace.pl prowadzony jest przez: firmę skirace.pl Konrad Pajda z siedzibą w 37‑100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 72, NIP: 815-000-74-62.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Kto przetwarza Twoje dane : 


Administratorem Twoich danych osobowych jest skirace.pl Konrad Pajda  z siedzibą 

ul. Podzwierzyniec 72 , 37‑100 Łańcut 

e-mail : skirace@skirace.pl  www.skirace.pl 


Cele i podstawy przetwarzania :


Podane dane osobowe oraz Twoja historia transakcji dokonywanych w sklepie www.skirace.pl są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy, jaką zawierasz dokonując zakupów na naszej stronie oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest: 

-    art.6 ust 1, lit. a  zgoda (newsletter),

-    art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy, na podstawie zainteresowania naszą ofertą),

-    art.6, ust 1, lit. f prawnie uzasadniony interes administratora (uzasadniony interes skirace.pl).

Podanie danych na formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe, jeśli chcesz aby Twoje zamówienie zostało zrealizowane (obowiązek umowny). 


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że  mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia  bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach  informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i  atakami. 

 

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy :


Imię i nazwisko, dane identyfikacyjne (adres), adres e-mail, telefon, hasło, data urodzenia oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zawrzeć umowy zakupu. 

Okres przechowywania danych :


Twoje dane osobowe będą przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art.6, ust 1, lit. f (RODO) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora. 

Odbiorca danych :


Twoje dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane podwykonawcom dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom kurierskim realizującym wysyłkę. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  


Twoje Prawa :


W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień :

 • możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych po zalogowaniu się na swoje konto klienta.
 • możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby skirace.pl je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby firma skirace.pl przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
 • możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu  maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu  przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy  zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez skirace.pl odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
 • przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów.


Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych :

Podanie przez Ciebie danych jest :

 •          wymogiem ustawowym
 •          warunkiem zawarcia umowy
 •          warunkiem pozyskania towaru
 •          dobrowolne

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres : skirace@skirace.pl