Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. SPRZEDAJĄCY – skirace.pl Konrad Pajda , adres: ul. Podzwierzyniec 72, 37-100 Łańcut, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Urząd Miejski w Łańcucie, REGON 690447169, NIP 815-000-74-62 zwany dalej również jako skirace.pl.
 2. KLIENT – podmiot lub osoba, która ukończyła co najmniej 18 rok życia .
 3. KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. SKLEP INTERNETOWY/SKLEP - serwis internetowy dostępny pod adresem www.skirace.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 5. TOWARY – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
 6. FORMULARZ REJESTRACJI – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
 8. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy www.skirace.pl prowadzony jest przez skirace.pl Konrad Pajda , adres: ul. Podzwierzyniec 72, 37-100 Łańcut, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Urząd Miejski w Łańcucie , REGON 690447169, NIP 815-000-74-62 .
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.skirace.pl .
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II. ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja . Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
 2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 12:00.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Realizuj zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną skirace.pl Konrad Pajda co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres skirace@skirace.pl

IV. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI . CENY . GWARANCJA 

 1. Wszystkie produkty zamieszczone na stronie Sklepu posiadamy na stanie w naszym magazynie .
 2. Każdy sprzedawany produkt objęty jest 12 lub 24 miesięczną gwarancją – szczegóły podawane są zawsze dla konkretnego towaru .
 3. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT .
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

      Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar :
 • gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
 • płatność kartami płatniczymi Visa , Visa Electron , Mastercard , MasterCard Electronic , Maestro - podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 • za pomocą szybkich bezpiecznych płatności PAYNOW z certyfikatem SSL - podmiotem świadczącym usługi płatności BLIK oraz szybkim przelewem jest mBank
 • przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek skirace.pl Konrad Pajda. w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

skirace.pl Konrad Pajda | ul.Podzwierzyniec 72 | Łańcut 37-100


mBank  PL 21 1140 2004 0000 3402 8079 4419

                          currency payments €  PL 49 1140 2004 0000 3112 1235 4611

                                               BIC/SWIFT BREXPLPWMBK

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności , jakiego użył Konsument , chyba że  Konsument wyraźnie zgodził się  na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami .

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 2 dni roboczych i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę .
 3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar, chyba że oferta konkretnego produktu stanowi inaczej .
 4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka . Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 6. Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym umówieniu).
 7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości .

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny . Termin czternastu dni na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie zakupionego towaru .
 2. Powyższe uprawnienie powinno zostać zrealizowane przez Klienta będącego Konsumentem poprzez dostarczenie listem poleconym poczty polskiej lub za pomocą firmy kurierskiej lub osobiście, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: skirace.pl Konrad Pajda , ul.Podzwierzyniec 72, 37-100 Łańcut .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległośćumowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 4. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 5. Zwracany przez Klienta będącego Konsumentem Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: skirace.pl Konrad Pajda , ul.Podzwierzyniec 72, 37-100 Łańcut
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient będący Konsumentem.

VII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ . REKLAMACJE . RĘKOJMIA . GWARANCJE 

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta będącego Konsumentem, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową , Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Gwarancja : 12 miesięcy na towary używane , 24 miesiące na towary nowe - dokładne terminy gwarancji podane są zawsze w opisie przedmiotu.
 10. Rękojmia : czas reklamacji z tytułu Rękojmi 24 miesiące .
 11. Reklamacje z tytułu gwarancji oraz rękojmi rozpatrujemy w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego towaru .
 12. Reklamowane towary z tytułu gwarancji lub rękojmi należy przesłać na adres firmy : skirace.pl Konrad Pajda , ul.Podzwierzyniec 72 , 37-100 Łańcut , adres mailowy : skirace@skirace.pl , kontakt telefoniczny +48 608 502 200

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Przed dokonaniem zakupów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez skirace.pl danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego skirace.pl , w tym zawieranie umów jest dobrowolne z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w punkcie 4 i 5.
 4. Podanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji w sklepie internetowym skirace.pl jest warunkiem do tej rejestracji.
 5. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z skirace.pl jest warunkiem jej zawarcia.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na skirace.pl obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi wykonanie tychże obowiązków.
 7. Dane Klienta podane podczas rejestracji oraz przed dokonaniem zakupu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 8. Dane Klienta podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest skirace.pl Konrad Pajda z siedzibą ul. Podzwierzyniec 72, 37-100 Łańcut.
 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania łącznie z prawem do usunięcia własnego konta z systemu.
 11. skirace.pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane wyłącznie w celach:
   - realizacji zamówienia w sklepie internetowy skirace.pl
   - wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej
   - prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony skirace.pl
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z w/w celami
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia w/w celów ich przetwarzania
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 12. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego skirace.pl , w tym dla prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy hostingu). skirace.pl korzysta wyłącznie z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 13. Przekazanie danych przez skirace.pl następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 14. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego skirace.pl mogą być przekazywane następującym odbiorcom: 
  - firmie obsługującej płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta
  - dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego
  - dostawcy poczty elektronicznej i hostingu
  - dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą
  - dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający skirace.pl wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)
  jedynie w przypadkach oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 15. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego skirace.pl mogą być również przekazywane podmiotom lub organom publicznym w związku ze zwalczaniem naruszeń prawa.
 16. Sklep internetowy skirace.pl może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług w serwisie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby (ostatnio przeglądane produkty) lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego.
 17. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od skirace.pl dostępu, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 18. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 19. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 21. W celu realizacji w/w uprawnień można kontaktować się z Administratorem serwisu poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.


IX. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. 1. Nowe przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne nakładają na nas (od marca 2013 roku) obowiązek poinformowania państwa o tym, że strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które ulepszają korzystanie z naszej strony.
  Zobacz Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 2. Co to są pliki "cookies"?
  Pliki "cookies" to dane informatyczne występujące najczęściej jako pliki tekstowe. Pliki "cookies" są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników i wspierają korzystanie ze stron internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
  Pliki "cookies" najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Pliki "cookies" w żaden sposób nie niszczą systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze, ani nie wpływają na jego działanie.
 3. Do czego używane są pliki "cookies"?
  Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki "cookies" są również używane do tworzenia statystyk odwiedzin strony (np. Google Analytics), co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem identyfikacji personalnej użytkownika.
 4. Jakich plików "cookies" używamy?
 5. Sklep internetowy skirace.pl korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usług firmy Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
  Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są do generowania statystyk w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.
 6. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
  Dane zawierają informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 7. Usuwanie plików "cookies"
  Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) standardowo domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o takiej możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Blokowanie plików "cookies".
  Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o swojej aktywności na stronie serwisu internetowego. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.